Բիզնեսի մրցակցային աշխարհում անհնար է հասնել բարձր արդյունավետությանեթե Ձեր ընկերության աշխատակիցները պարբերաբար չեն ուսուցանվում  նոր հմտությունների և գիտելիքներիՈւսուցումները նախատեսված են բոլոր աշխատակիցների համարանկախ պաշտոնից, քանի որ որակավորման բարձրացման և զարգացման գործընթացը կարևոր է ցանկացած դիրքի համար ՝ աշխատանքի արդյունքների բարելավման համար:  Դա անհրաժեշտ է բոլոր ձեռնարկություններին՝ անկախ նրանց արդյունաբերության ոլորտից, կորպորատիվ էթիկայից կամ բիզնես մոդելիցԿորպորատիվ դասընթացները բարելավում են ընկերության զարգացումը և արտադրողականությունըՈւսուցման արդյունքները ավելի արդյունավետ կլինենեթե դրանք ուղեկցվեն քոուչինգի և խորհրդատվական ծառայություններով:

IMSտրամադրում է հետևյալ դասընթացները.

((Որակ, շրջակա միջավայր, անվտանգություն, առողջություն, անվտանգության միջոցներ)

Որակի կառավարում՝ համաձայն ISO 9001:2015

Բնապահպանական կառավարման համակարգեր՝ համաձայն ISO 14001

Սննդի անվտանգության կառավարում՝ համաձայն ISO 22000:2018

Աշխատանքային և արտադրական անվտանգության կառավարման համակարգեր OHSAS 18001

Արտադրության պատշաճ պրակտիկայի համակարգ (GMP)

Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ (ISMS) ISO 27000

Որակի ներքին աուդիտ

Կազմակերպման և կառավարման հիմունքներ

Ռազմավարական կառավարում

«Ցուցանիշների հավասարակշռված համակարգ»

Գործընթացների կառավարում

Կազմակերպչական կառուցվածքներ և բիզնես գործընթացներ

Կազմակերպչական զարգացում. փոփոխությունների կառավարում

Վերակազմավորում

5 S

Ռազմավարության կառավարման քաղաքականություն

Համեմատական վերլուծություն

Ծրագրերի կառավարում

Ժամանակի կառավարում

Բանակցությունների անցկացման ժամանակակից հմտություններ

Թիմային աշխատանք

Կոնֆլիկտների կառավարում

Արդյունավետ հանդիպումներ

Արդյունավետ բանակցություններ

Արդյունավետ հաղորդակցություն. բանավոր և գրավոր

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ

Կադրերի որոնման և ընտրության եղանակներ

Դասընթացներ դասընթացավարների համար

Վերապատրաստման անհրաժեշտության որոշում

Աշխատանքի վարձատրության համակարգի մշակում (KPI,խրախուսման համակարգեր)

Քոուչինգ՝ օպտիմալ արդյունավետության հասնելու համար

Իրավիճակային վաճառք

Վաճառքի հիմնական մեթոդները աշխատակիցների համար

Վաճառքի առաջատար մեթոդներ

Վաճառքի բաժնի կառավարում

Իրավիճակային սպասարկում

Հաճախորդների բավարարվածության չափում և կառավարում

Հաճախորդների բողոքների կառավարում

Հաճախորդների հավատարմության բարձրացում

Հաճախորդների հետ կապի կառավարում

IMS կողմից առաջարկվող ծառայությունները որոշվում են ըստ հաճախորդի կարիքների և առկա խնդիրների: Մեր նպատակն է պարզել հաճախորդների հիմնական խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են աշխատանքի արդյունավետությանը և կառավարման գործընթացին` անհատական կամ ընդհանուր լուծումներ առաջարկելու համար:

IMS խորհրդատուները ձեզ կտրամադրեն ծախսարդյունավետ եղանակներ՝  կառավարման և որոշումների կայացման գործընթացների բարելավման համար: Նրանք նաև կտրամադրեն ղեկավարությանը լուծումներ, որոնք հնարավորություն կտան ստեղծել և իրականացնել ռազմավարություններ, որոնք ապահովում են անհապաղ և կայուն բարելավումների իրականացումը:

IMS տրամադրում է բիզնես և կառավարման խորհրդատվություն հիմնական ծառայությունների հետևյալ ոլորտներում.

 • Դեղագործական արդյունաբերություն

 • Առողջապահություն

 • Առևտուր

 • Ֆինանսական ոլորտ

 • Պետական հաստատություններ

 • Հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնես

 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

IMS-ի խորհրդատուները կօգնեն անհատներին կամ կորպորատիվ անձնակազմին լիարժեք բացահայտել իրենց բիզնես ներուժը և հասնել զգալի արդյունքների աշխատանքային ոլորտում: Մենք առաջարկում ենք մի շարք քոուչ ծառայություններ ընկերությունների և կազմակերպությունների համար բոլոր մակարդակներում ՝ սկսած ղեկավարից, այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են. ղեկավարություն, կառավարում, հավատարմություն, պատասխանատվություն, հաղորդակցման հմտություններ, հաճախորդների սպասարկում և վաճառքներ, բիզնես կառավարում, ինքնահաստատում, վստահություն, ինչպես աշխատակիցներին պատասխանատվության ենթարկել, ինչպես կատարելագործել բիզնես գիտելիքները անհատական մակարդակում ՝ անհատական մարզում:

IMS իրականացնում է քոուչինգ հետևյալ  կատեգորիաներում.

 • Բիզնես քոուչինգ

 • Կորպորատիվ քոուչինգ

 • Վաճառքի հրահանգի քոուչինգ

 • Կատարողական քոուչինգ

 • Արդյունավետության քոուչինգ